اتوماسیون

CPU (1)

تجهیزات جانبی (13)

کارت شبکه (1)

ماژول خروجی (2)

ماژول ورودی (4)

منبع تغذیه (3)