ترانسفورماتور ولتاژ

ترانس ولتاژ 110 به 12 ولت 300 میلی آمپر

ترانسفورماتور ولتاژ (Voltage Transformer) از یک هسته بدون مقاومت مغناطیسی و دوسیم پیچ تشکیل شده است. ترانسفورماتور های PT از لحاظ نوع عملکرد به دو گروه ترانسفورماتور ولتاژ اندازه گیری و ولتاژ حفاظتی تقسیم می شوند. افزایش و کاهش ولتاژ و جریان یا به عبارت دیگر انتقال توان از کاربرد های مهم ترانسفورماتور می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس ولتاژ 110 به 16ولت 300 میلی آمپر

ترانس های  PT از لحاظ نوع عملکرد به دو گروه ترانس ولتاژ اندازه گیری و ولتاژ حفاظتی تقسیم می شوند. افزایش و کاهش ولتاژ و جریان یا به عبارت دیگر انتقال توان از کاربرد های مهم این محصول می باشد. از ترانس های کاهنده ی ولتاژ در مدارات الکترونیکی به عنوان منبع تغذیه هم استفاده می شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس ولتاژ 110 به 9 ولت

ترانسفورماتور ولتاژ (Voltage Transformer) از یک هسته بدون مقاومت مغناطیسی و دوسیم پیچ تشکیل شده است.ترانس های  PT از لحاظ نوع عملکرد به دو گروه ترانسفورماتور ولتاژ اندازه گیری و ولتاژ حفاظتی تقسیم می شوند. افزایش و کاهش ولتاژ و جریان یا به عبارت دیگر انتقال توان از کاربرد های مهم ترانسفورماتور می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس ولتاژ 220 به 12 ولت

ترانسفورماتور ولتاژ (Voltage Transformer) از یک هسته بدون مقاومت مغناطیسی و دوسیم پیچ تشکیل شده است. ترانس های  PT از لحاظ نوع عملکرد به دو گروه ترانس ولتاژ اندازه گیری و ولتاژ حفاظتی تقسیم می شوند. افزایش و کاهش ولتاژ و جریان یا به عبارت دیگر انتقال توان از کاربرد های مهم این محصول می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس ولتاژ 220 به 15 ولت

ترانسفورماتور ولتاژ (Voltage Transformer) از یک هسته بدون مقاومت مغناطیسی و دوسیم پیچ تشکیل شده است. ترانس های PT از لحاظ نوع عملکرد به دو گروه ترانس ولتاژ اندازه گیری و ولتاژ حفاظتی تقسیم می شوند. افزایش و کاهش ولتاژ و جریان یا به عبارت دیگر انتقال توان از کاربرد های مهم این محصول می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس ولتاژ 220 به 15 ولت دوبل

ترانسفورماتور ولتاژ (Voltage Transformer) از یک هسته بدون مقاومت مغناطیسی و دوسیم پیچ تشکیل شده است. ترانس های  PT از لحاظ نوع عملکرد به دو گروه ترانس ولتاژ اندازه گیری و ولتاژ حفاظتی تقسیم می شوند. افزایش و کاهش ولتاژ و جریان یا به عبارت دیگر انتقال توان از کاربرد های مهم این محصول می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس ولتاژ 220 به 24 ولت

ترانسفورماتور ولتاژ (Voltage Transformer) از یک هسته بدون مقاومت مغناطیسی و دوسیم پیچ تشکیل شده است. ترانس های  PT از لحاظ نوع عملکرد به دو گروه ترانس ولتاژ اندازه گیری و ولتاژ حفاظتی تقسیم می شوند. افزایش و کاهش ولتاژ و جریان یا به عبارت دیگر انتقال توان از کاربرد های مهم این محصول می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس ولتاژ 220 به 4.5 ولت 200 میلی آمپر

ترانسفورماتور ولتاژ (Voltage Transformer) از یک هسته بدون مقاومت مغناطیسی و دوسیم پیچ تشکیل شده است. ترانس های  PT از لحاظ نوع عملکرد به دو گروه ترانس ولتاژ اندازه گیری و ولتاژ حفاظتی تقسیم می شوند. افزایش و کاهش ولتاژ و جریان یا به عبارت دیگر انتقال توان از کاربرد های مهم این محصول می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس ولتاژ 220 به 6 ولت 300 میلی آمپر

ترانسفورماتور ولتاژ (Voltage Transformer) از یک هسته بدون مقاومت مغناطیسی و دوسیم پیچ تشکیل شده است. ترانس های  PT از لحاظ نوع عملکرد به دو گروه ترانس ولتاژ اندازه گیری و ولتاژ حفاظتی تقسیم می شوند. افزایش و کاهش ولتاژ و جریان یا به عبارت دیگر انتقال توان از کاربرد های مهم این محصول می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس ولتاژ 360 به 18 ولت

ترانسفورماتور ولتاژ (Voltage Transformer) از یک هسته بدون مقاومت مغناطیسی و دوسیم پیچ تشکیل شده است. ترانس های  PT از لحاظ نوع عملکرد به دو گروه ترانس ولتاژ اندازه گیری و ولتاژ حفاظتی تقسیم می شوند. افزایش و کاهش ولتاژ و جریان یا به عبارت دیگر انتقال توان از کاربرد های مهم این محصول می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس ولتاژ 380 به 15 ولت

ترانسفورماتور ولتاژ (Voltage Transformer) از یک هسته بدون مقاومت مغناطیسی و دوسیم پیچ تشکیل شده است. ترانس های  PT از لحاظ نوع عملکرد به دو گروه ترانس ولتاژ اندازه گیری و ولتاژ حفاظتی تقسیم می شوند. افزایش و کاهش ولتاژ و جریان یا به عبارت دیگر انتقال توان از کاربرد های مهم این محصول می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس ولتاژ 380 به 24 ولت

ترانسفورماتور ولتاژ (Voltage Transformer) از یک هسته بدون مقاومت مغناطیسی و دوسیم پیچ تشکیل شده است. ترانس های  PT از لحاظ نوع عملکرد به دو گروه ترانس ولتاژ اندازه گیری و ولتاژ حفاظتی تقسیم می شوند. افزایش و کاهش ولتاژ و جریان یا به عبارت دیگر انتقال توان از کاربرد های مهم این محصول می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترانس ولتاژ 380 به 5 ولت

ترانسفورماتور ولتاژ (Voltage Transformer) از یک هسته بدون مقاومت مغناطیسی و دوسیم پیچ تشکیل شده است. ترانس های  PT از لحاظ نوع عملکرد به دو گروه ترانس ولتاژ اندازه گیری و ولتاژ حفاظتی تقسیم می شوند. افزایش و کاهش ولتاژ و جریان یا به عبارت دیگر انتقال توان از کاربرد های مهم این محصول می باشد کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)