نمایش 1–17 از 18 نتیجه

ترمينال ریلی پیچی RTP10

187,000 
ترمینال ریلی پیچی RTP10، یک طبقه با جریان نامی 57 آمپر مناسب سطح مقطع 10 میلی متر می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمينال ریلی پیچی RTP16

360,000 
ترمينال ریلی پیچی RTP16، یک طبقه با جریان نامی 76 آمپر مناسب سطح مقطع 16 میلی متر می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)        

ترمينال ریلی پیچی RTP2.5

90,000 
ترمينال ریلی پیچی RTP2.5، یک طبقه با جریان نامی 24 آمپر مناسب سطح مقطع 2.5 میلی متر می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)    

ترمينال ریلی پیچی RTP25

427,000 
ترمينال ریلی پیچی RTP25، یک طبقه با جریان نامی 101آمپر مناسب سطح مقطع 25میلی متر می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)    

ترمينال ریلی پیچی RTP4

118,000 
ترمينال ریلی پیچی RTP4،یک طبقه با جریان نامی 32 آمپر مناسب سطح مقطع 4 میلی متر می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)      

ترمينال ریلی پیچی RTP50

1,249,000 
ترمينال ریلی پیچی RTP50، یک طبقه با جریان نامی 32 آمپر مناسب سطح مقطع 50 میلی متر می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)        

ترمينال ریلی پیچی RTP6

154,000 
ترمينال ریلی پیچی RTP6، یک طبقه با جریان نامی 32 آمپر مناسب سطح مقطع 6 میلی متر می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمينال ریلی دوطبقه DRTP4

307,000 
ترمينال ریلی دوطبقه DRTP4 با جریان نامی 32آمپر و سطح مقطع 4میلی متر، توسط شرکت رعد تولید گردیده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمينال ریلی سه طبقه TRTP4

502,000 
ترمينال ریلی سه طبقه TRTP4 با جریان نامی 32 آمپر و سطح مقطع 4 میلی متر توسط شرکت رعد تولید گردیده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمينال فیوزی RDT2.5-CFC

590,000 
ترمينال فیوزی RDT2.5-CFC، با جریان نامی 6.3 آمپر مناسب سطح مقطع 1.5میلی متر می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمينال فیوزی چراغدار RFT5-LD

764,000 
ترمينال فیوزی چراغدار RFT5-LD با جریان نامی 6.3 آمپر و سطح مقطع 4 میلی متر توسط شرکت رعد تولید گردیده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ارت RET10

560,000 
ترمینال ارت RET10 با پیچ اتصال به ریل دارای ولتاژ 8ولت، مناسب سطح مقطع 10 میلی متر می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ارت RET16

ترمینال ارت RET16 با پیچ اتصال به ریل دارای ولتاژ 8ولت، مناسب سطح مقطع 16 میلی متر می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ارت RET2.5

349,000 
ترمینال ارت RET2.5 با پیچ اتصال به ریل دارای ولتاژ 6 ولت، مناسب سطح مقطع 2.5 میلی متر می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ارت RET35

ترمینال ارت RET35 با پیچ اتصال به ریل دارای ولتاژ 8ولت،مناسب سطح مقطع 35 میلی متر می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ارت RET4

438,000 
ترمینال ارت RET4 با پیچ اتصال به ریل دارای ولتاژ 6ولت، مناسب سطح مقطع 4 میلی متر می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ارت RET6

498,000 
ترمینال ارت RET6 با پیچ اتصال به ریل دارای ولتاژ 6ولت، مناسب سطح مقطع 4 میلی متر می باشد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)