فونیکس

ترمینال ارت TB6-PE I

1,000,000 
ترمینال ارت TB 6-PE Iبا رنگ ترکیبی سبز و زرد مناسب سطح مقطع 0.2 تا 10 میلی متر مربع است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ارت USLKG 5

1,070,000 
ترمینال ارت USLKG 5 با رنگ ترکیبی سبز و زرد، مناسب سطح مقطع 0.2 تا 6 میلی متر مربع، توسط کمپانی فونیکس کنتاکت تولید گردیده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ریلی ST 6

1,000,000 
ترمینال ریلی ST 6، با جریان نامی 41 آمپر مناسب سطح مقطع 6 میلی مترمربع به رنگ خاکستری، توسط کمپانی فونیکس کنتاکت تولید گردیده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ریلی ST6BU

1,120,000 
ترمینال ریلی ST 6 BU با جریان نامی 41 آمپر مناسب سطح مقطع 6 میلی مترمربع به رنگ آبی، توسط کمپانی فونیکس کنتاکت تولید گردیده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ریلی UK35BU

1,170,000 
ترمینال ریلی UK 35 BU با جریان نامی 125آمپر مناسب سطح مقطع 50میلی مترمربع به رنگ آبی، توسط کمپانی فونیکس کنتاکت تولید گردیده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ریلی UK35N

1,170,000 
ترمینال ریلی UK 35 N با جریان نامی 125 آمپر مناسب سطح مقطع 35 میلی مترمربع به رنگ خاکستری، توسط کمپانی فونیکس کنتاکت تولید گردیده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

ترمینال ریلی UK5N

ترمینال ریلی UK 5 N، با جریان نامی 32 آمپر مناسب سطح مقطع 6 میلی مترمربع به رنگ خاکستری، توسط کمپانی فونیکس کنتاکت تولید گردیده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

درپوش ترمینال D-ST 6

200,000 
به منظور جلوگیری از تماس با قسمت های الکتریکی ترمینال و ایجاد ایمنی، استفاده از درپوش ضروری است بنابراین درصورتی که آخرین ترمینال هر ردیف شامل پوشش و محافظ نباشد، توسط درپوش انتهایی پوشانده می شود. درپوش ترمینال D-ST 6 توسط کمپانی فونیکس تولید شده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

درپوش ترمینال D-TB 35E

133,000 
به منظور جلوگیری از تماس با قسمت های الکتریکی ترمینال و ایجاد ایمنی، استفاده از درپوش ضروری است . بنابراین درصورتی که آخرین ترمینال هر ردیف شامل پوشش و محافظ نباشد، توسط درپوش انتهایی پوشانده می شود. درپوش ترمینال D-TB 35 E توسط کمپانی فونیکس تولید شده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

درپوش ترمینال D-UDK 4

درپوش ترمینال D-UDK 4 توسط کمپانی فونیکس تولید شده است. این محصول در دمای 60- تا 105 درجه سانتی گراد قابل استفاده است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)