سیم و کابل برق

كابل افشان 10*3

3,000,000 متر
کابل افشان بسیار انعطاف پذیر است. اما هر چه تعداد سیم های موجود در هادی کابل بیشتر شود، قطر کابل افزایش و خاصیت انعطاف پذیری آن کاهش می یابد. بنابراین مطابق با شعاع خمش کابل افشان می توان آن را خم کرد بدون این که آسیبی به آن وارد شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

كابل افشان 3*1

کابل افشان بسیار انعطاف پذیر است. اما هر چه تعداد سیم های موجود در هادی کابل بیشتر شود، قطر کابل افزایش و خاصیت انعطاف پذیری آن کاهش می یابد. بنابراین مطابق با شعاع خمش کابل افشان می توان آن را خم کرد بدون این که آسیبی به آن وارد شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

کابل افشان سیمکان 10*1

780,000 متر
کابل افشان بسیار انعطاف پذیر است. اما هر چه تعداد سیم های موجود در هادی کابل بیشتر شود، قطر کابل افزایش و خاصیت انعطاف پذیری آن کاهش می یابد. بنابراین مطابق با شعاع خمش کابل افشان می توان آن را خم کرد بدون این که آسیبی به آن وارد شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

کابل افشان سیمیا 35*1

3,350,000 متر
کابل افشان بسیار انعطاف پذیر است. اما هر چه تعداد سیم های موجود در هادی کابل بیشتر شود، قطر کابل افزایش و خاصیت انعطاف پذیری آن کاهش می یابد. بنابراین مطابق با شعاع خمش کابل افشان می توان آن را خم کرد بدون این که آسیبی به آن وارد شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

کابل زمینی 185*1

15,000,000 متر
کابل افشان بسیار انعطاف پذیر است. اما هر چه تعداد سیم های موجود در هادی کابل بیشتر شود، قطر کابل افزایش و خاصیت انعطاف پذیری آن کاهش می یابد. بنابراین مطابق با شعاع خمش کابل افشان می توان آن را خم کرد بدون این که آسیبی به آن وارد شود. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)