قطعات نظامی

پتانسیومتر (3)

پرچ (3)

پیچ (11)

ترانزیستور (2)

خازن (4)

دیود (5)

رله (2)

مقاومت (13)

مهره (3)

واشر (9)