مقاومت

مقاومت RLR05C1652FSB14

مقاومت RLR05C1652FSB14 از نوع مقاومت فیلم فلزی است. مقاومت فیلم از لایه فیلم فلزی که می تواند کروم، نیکل، کربن، قلع باشد، روی یک بستر سرامیکی تولید می شود. این مقاومت در دماهای بالا بدون آسیب کار می کند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت RLR05C2742FSB14

مقاومت RLR05C2742FSB14 از نوع مقاومت فیلم فلزی است. مقاومت فیلم فلزی از لایه فیلم فلزی که می تواند کروم، نیکل، کربن، قلع باشد، روی یک بستر سرامیکی تولید می شود. این مقاومت در دماهای بالا بدون آسیب کار می کند. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت RLR05C4532FSB14

مقاومت RLR05C4532FSB14 از نوع مقاومت فیلم فلزی است. مقاومت فیلم فلزی از لایه فیلم فلزی که می تواند کروم، نیکل، کربن، قلع باشد، روی یک بستر سرامیکی تولید می شود. بنابراین در برابر عبور حرارت و جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت RLR05C9092FSB14

مقاومت RLR05C9092FSB14 از نوع مقاومت فیلم فلزی است. مقاومت فلزی از لایه فیلم فلزی که می تواند کروم، نیکل، کربن، قلع باشد، روی یک بستر سرامیکی تولید می شود. این محصول دارای ابعاد کوچک و مقرون به صرفه است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت RLR07C1002GSB14

مقاومت RLR07C1002GSB14 از نوع مقاومت فیلم فلزی است. مقاومت فلزی از لایه فیلم فلزی که می تواند کروم، نیکل، کربن، قلع باشد، روی یک بستر سرامیکی تولید می شود. این محصول دارای ابعاد کوچک و مقرون به صرفه است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت RLR07C1003GSB14

مقاومت RLR07C1003GSB14 از نوع مقاومت فیلم فلزی است. مقاومت فلزی از لایه فیلم فلزی که می تواند کروم، نیکل، کربن، قلع باشد، روی یک بستر سرامیکی تولید می شود. این محصول دارای ابعاد کوچک و مقرون به صرفه است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت RLR07C2202GSB14

مقاومت RLR07C2202GSB14 از نوع مقاومت فیلم فلزی است. مقاومت فلزی از لایه فیلم فلزی که می تواند کروم، نیکل، کربن، قلع باشد، روی یک بستر سرامیکی تولید می شود. این محصول دارای ابعاد کوچک و مقرون به صرفه است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت RLR07C2702GSB14

مقاومت RLR07C2702GSB14 از نوع مقاومت فیلم فلزی است. مقاومت فلزی از لایه فیلم فلزی که می تواند کروم، نیکل، کربن، قلع باشد، روی یک بستر سرامیکی تولید می شود. این محصول دارای ابعاد کوچک و مقرون به صرفه است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت RLR07C2R70GMB14

مقاومت RLR07C2R70GMB14 از نوع مقاومت فیلم فلزی است. مقاومت فلزی از لایه فیلم فلزی که می تواند کروم، نیکل، کربن، قلع باشد، روی یک بستر سرامیکی تولید می شود. این محصول دارای ابعاد کوچک و مقرون به صرفه است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت RLR07C3302GSB14

مقاومت RLR07C3302GSB14 از نوع مقاومت فیلم فلزی است. مقاومت فلزی از لایه فیلم فلزی که می تواند کروم، نیکل، کربن، قلع باشد، روی یک بستر سرامیکی تولید می شود. دمای عملیاتی این محصول 150~65- درجه سانتی گراد است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت RLR07C3902GSB14

مقاومت RLR07C3902GSB14 از نوع مقاومت فیلم فلزی است. مقاومت فلزی از لایه فیلم فلزی که می تواند کروم، نیکل، کربن، قلع باشد، روی یک بستر سرامیکی تولید می شود. دمای عملیاتی این محصول 150~65- درجه سانتی گراد است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت RLR07C7501FSB14

مقاومت RLR07C7501FSB14 از نوع مقاومت فیلم فلزی است. مقاومت فلزی از لایه فیلم فلزی که می تواند کروم، نیکل، کربن، قلع باشد، روی یک بستر سرامیکی تولید می شود. دمای عملیاتی این محصول 150~65- درجه سانتی گراد است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)  

مقاومت RLR20C1301GRB14

مقاومت RLR20C1301GRB14 از نوع مقاومت فیلم فلزی است. مقاومت فلزی از لایه فیلم فلزی که می تواند کروم، نیکل، کربن، قلع باشد، روی یک بستر سرامیکی تولید می شود. دمای عملیاتی این محصول، 65- تا 150 درجه سانتی گراد  است. کاربرگرامی، قبل از ثبت سفارش جهت اطمینان از قیمت و موجودی با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید. تلفن: 45-03133932039 داخلی (113)